Our Staff

Amanda Wood

Qualifications: MA (Couns. Psych)

Psychologist

Amanda Wood holds a Masters degree in Counseling Psychology from the University of Stellenbosch and is registered as Counseling Psychologist (Independent Practice) with the Health Professions Council of South Africa (HPCSA).

At her practice she offers psycho-therapeutic counseling to patients / clients experiencing mental and/or emotional distress as part of their everyday lives.

She focuses primarily on:

  • Individual Psychotherapy for students and adults, mainly addressing depression, bipolar disorder, relationship difficulties and personal growth;
  • Couples Therapy (utilizing the Imago methodology).
  • In-hospital counseling sessions, as part of a multidisciplinary team.

Drawn from her 6 year corporate experience, she also renders services relating to psychometric evaluations (including administration, interpretation and providing feedback).

She has a great passion for the development of human potential (both personally and occupationally) and therefore holistically works towards addressing the specific needs of the patient / client.

Amanda Wood

Kwalifikasies: MA (Voorl. Sielk)

Sielkundige

Amanda Wood het `n Meestersgraad in Voorligtingsielkunde (behaal aan die Universiteit van Stellenbosch) en is as voorligtingsielkundige geregistreer by die Geneeskundige Raad van Suid-Afrika.

Sy bied psigoterapeutiese berading aan pasiënte / kliënte wat sielkundige en / of emosionele ongemak as deel van hul alledaagse lewens ervaar.

Sy fokus primêr op:

  • Inidividuele psigoterapie vir studente en volwassenes, wat meestal depressie, bipolêre gemoedsteuring, verhoudingsprobleme en persoonlike groei aanspreek.
  • Verhoudingsterapie (waar die Imago metodologie gebruik word).
  • Binne-hospitaal beradingsessies, as deel van `n mulidissiplinêre span.

Vanuit haar 6 jaar ervaring in die korporatiewe wêreld, bied sy ook psigometriese evaluerings (insluitend die afneem en interpretasie van asook die gee van terugvoer oor psigometriese toetse).

Sy het `n passie vir die ontwikkeling van mense se potensiaal (beide persoonlik en in werksverband) en werk daarom holisties om die spesifieke behoeftes van die pasiënt / kliënt aan te spreek.


 

Dr Piet Oosthuizen

Qualifications: MB.ChB; M.Med (Psych); FC Psych (SA); PhD

Psychiatrist

Piet Oosthuizen is a Psychiatrist. He has a special interest in the treatment of Mood Disorders (Major Depression and Bipolar Disorder); Schizophrenia and Neuropsychiatry.

Piet studied medicine at the University of the Free State. He subsequently specialised in Psychiatry at Stellenbosch University, where he also obtained his PhD in 2003.

Currently he works full time in private practice in Durbanville and has a part time appointment as Associate Professor in Psychiatry at Stellenbosch University.

Dr Piet Oosthuizen

Kwalifikasies: MB.ChB; M.Med (Psych); FC Psych (SA); PhD

Psigiater

Piet Oosthuizen is ‘n Psigiater met spesiale belangstelling in die behandeling van gemoedsteurings (bv. Major Depressie; Bipolêre Siekte); Skisofrenie en Neuro-psigiatrie.

Piet het medies studeer by die Universiteit van die Vrystaat en gespesialiseer daarna in Psigiatrie by Stellenbosch, waar hy ook in 2003 ‘n PhD verwerf.

Hy is tans in voltydse privaatpraktyk in Durbanville, en het ‘n deeltydse aanstelling as Mede-Professor in Psigiatrie by die Universiteit van Stellenbosch.


 

Dr Stefanie van Vuuren

Qualifications: MB.ChB; M.Med (Psych); FC Psych (SA)

Psychiatrist

Dr van Vuuren obtains the degree MB.ChB at the University of Stellenbosch in 1995. She qualifies as a psychiatrist in 2005 (obtaining her FC Psych (SA) and M.Med degrees) after working in various medical disciplines in the public sector for a number of years. She has been working full time in private practice ever since.

Dr van Vuuren`s fields of interest include Mood Disorders, Anxiety Disorders and Neuropsychiatry.

Dr Stefanie van Vuuren

Kwalifikasies: MB.ChB; M.Med (Psych); FC Psych (SA)

Psigiater

Dr van Vuuren verwerf die graad MB.ChB in 1995 aan die Universiteit van Stellenbosch. Na `n paar jaar waar sy in verskillende mediese dissipilines in die staatsektor werk, kwalifiseer sy in 2005 as `n psigiater (FC Psych (SA) en M.Med grade). Sy werk sedertdien voltyds in privaat praktyk.

Dr van Vuuren se belangstellingsvelde sluit in gemoedsteurings, angssteurings en neuropsigiatrie.


 

Dr Graeme Michie

Qualifications: B.Sc Hons (Molecular Genetics), MB ChB, DA(SA), FCPsych(SA), MMed (Psych)

Psychiatrist

Dr Michie received his undergraduate medical training at the University of Pretoria and completed his internship in Pietermaritzburg. He subsequently worked as an anaesthetist in Kimberley before moving to Cape Town.

In addition to his medical qualifications, Dr Michie also holds a Honours degree in molecular biology from the University of the Free State, where he completed his dissertation on assay systems for oesophageal cancer. Graeme completed his psychiatry training at the University of Stellenbosch, and currently works full-time in private practice in Durbanville, Cape Town as well as serving on the Western Cape committee of the South African Society of Psychiatrists (SASOP).

His fields of interest include old age psychiatry, neuropsychiatry, mood and anxiety disorders and somatoform disorders.

Dr Graeme Michie

Kwalifikasies: B.Sc Hons (Molekulêre Genetika), MB.CHB. DA(SA), FCPsych(SA), MMed (Psych)

Psigiater

Dr Michie ontvang sy voorgraadse mediese opleiding by Universiteit van Pretoria en voltooi sy internskap in Pietermaritzburg. Hy werk as narkotiseur in Kimberley tot en met hy na Kaaptad verhuis.

Buiten sy bogenoemde kwalifikasies het dr Michie ook sy honneurs graad verwerf in molekulêre biologie aan die Universiteit van die Vrystaat waar hy sy tesis in esofageale tumore voltooi. Graeme werf sy graad in psigiatrie aan die Universiteit van Stellenbosch en werk tans voltyds as psigiater in ‘n privaatpraktyk in Durbanville, Kaapstad. Hy dien ook op die SASOP kommitee van die Wes-Kaap.

Sy belangstelling sluit in geriatrie, neurosigiatrie, gemoed-en-angsversteuring asook somatoforme versteuring.


 

Alicia Zeeman

Qualifications: B.A. (Hons), PGCE, M.A. (Clinical Psychology)

Clinical Psychologist

Alicia Zeeman a registered Clinical Psychologist. Prior to her work in private practice she completed a community service year at Goodwood Correctional Centre and an internship at Stikland and Tygerberg Hospitals. Alicia has prior educational experience in working as a teacher in the foundation phase.

Alicia works with children, adolescents and adults with psychological, interpersonal or emotional difficulties. Her work includes dealing with moderate to severe mental illness as well as day-to-day stressors. Furthermore, she assists children with emotional or scholastic difficulties. Part of this process entails psychometric testing to determine the root and extent of the presenting problem. She also completes specialised neuropsychological assessments in order to assess, diagnose and treat patients with brain injuries / neuropsychological disorders / other illnesses or conditions that affect the brain.

Therapeutically, Alicia believes in tailoring her approach to each individual’s unique needs and personality. She believes that everyone’s story starts somewhere and therefore enjoy working analytically in therapy to form a deeper understanding. Alicia views this mutual understanding as a roadmap to guide her therapeutic journey with another.

For a more detailed description of her work, please visit her website www.aliciazeeman.co.za

Alicia Zeeman

Kwalifikasies: B.A. (Hons), PGCE, M.A. (Kliniese Sielkunde)

Sielkundige

Alicia Zeeman is ʼn geregistreerde Kliniese Sielkundige. Voor haar werk in privaat praktyk het sy haar gemeenskapsjaar voltooi by Goodwood Korrektiewe Dienste en haar internskap by Stikland en Tygerberg Hospitaal. Alicia het opvoedkundige ondervinding opgedoen tydens haar werk as opvoeder in die grondslagfase.

Alicia werk met kinders, adolessente en volwassenes met sielkundige, interpersoonlike of emosionele probleme. Sy werk met matig tot ernstige geestesversteurings asook dag-tot-dag emosionele en interpersoonlike probleme. Verder help Alicia kinders met emosionele of skolastiese probleme deur Psigometriese evaluasies.  Alicia voltooi ook neurosielkundige evaluasies met pasiënte met brein beserings / neurosielkundige versteurings / ander siektes wat die brein affekteer.

Terapeuties glo Alicia daarin om haar benadering aan te pas tot elke individu se unieke behoeftes en persoonlikheid. Sy glo dat elkeen se storie iewers begin en daarom hou sy daarvan om analities te werk in terapie om ʼn beter verstaan van iemand te vorm. Alicia sien hierdie gemeenskaplike dieper verstaan as ʼn padkaart om haar terapeutiese reis met die persoon te lei.

Vir ʼn meer gedetailleerde beskrywing van haar werk, besoek gerus haar webtuiste www.aliciazeeman.co.za.


 

Lydia-Anne Carstens

Qualifications: MA Clinical Psychology (UFS)

Clinical Psychologist

Lydia-Anne Carstens holds a Master’s Degree in Clinical Psychology from the University of the Free State. She completed her internship providing psychotherapeutic services at 2 Military Hospital in Cape Town in 2013, and her community service year at Kimberley Hospital Complex in the Northern Cape in 2014.

Lydia-Anne started working in full-time private practice in 2015. She has experience working with adults, adolescents and children, but the primary focus of her practice is children and adolescent mental health. She works with children from the age of 4 years. She follows an integrative approach to psychotherapy, which means that her therapeutic approach and techniques are tailored to the individual patient and their presenting problem.

Lydia-Anne works from the view that every crisis contains within it the seeds for transformation and growth.

Lydia-Anne Carstens

Kwalifikasies: MA Kliniese Sielkunde (UVS)

Kliniese Sielkundige

Lydia-Anne Carstens hou ‘n graad in Kliniese Sielkunde van die Universiteit van die Vrystaat. In 2013 het sy haar internskap te 2 Militêre Hospitaal in Kaapstad voltooi, en in 2014 haar gemeensdkapsjaar te Kimberley Hospitaal in die Noordkaap.

Sedert 2015 werk Lydia-Anne voltyds in privaatpraktyk. Sy het psigoterapeutiese ervaring met volwassenes, adolessente en kinders, maar die primêre fokus van haar praktyk is kinder-en- adolessente geestesgesondheid. Sy werk met kinders vanaf ouderdom 4 jaar. Lydia-Anne volg ‘n geïntegreerde benadering tot psigoterapie. Haar terapeutiese benadering word dus volgens die behoeftes van elke individuele pasient bepaal.

Lydia-Anne werk vanuit die benadering dat elke krisis situasie die potensiaal het vir groei en ontwikkeling.